-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 29, 2002

نيويورک تايمز از قول بعضی از افسران آمريکايی مينويسد، طرح جديدی برای ساقط کردن حکومت صدام وجود دارد، طرحی شبيه عمليات پاناما که در دوره ريگان صورت گرفت و نوريگا را ساقط کرد. اين عمليات ظاهرا می بايست، خود صدام را هدف قرار دهد، توسط سربازان ويژه که مستقيما به بغداد ميروند، تا با پشتيبانی هوايی در زمانی کوتاه تکليف صدام را يکسره کنند، و به اين ترتيب، با احتساب اينکه بدون او ارتش عراق بيطرف ميماند و مقاومت چندانی نميکند، در نتيجه با حداقل تلفات مسئله عراق حل خواهد شد. اين دومين باريست که نيويورک تايمز يک طرح نظامی را از قول نظاميان آمريکا، بدون اينکه از کانال های رسمی بيرون آمده باشد منتشر ميکند. اخيرا همين روزنامه طرح ديگری را که حمله از طريق ترکيه، کويت و اردن بطرف بغداد و لازمه اش سر هم کردن 250.000 سرباز بود، منتشر کرد. خبر قبلی با واکنش شديد کاخ سفيد و تهديد به دادگاه نظامی برای افسرانی که چنين اخباری را در اختيار رسانه های خبری ميگذارند روبرو شد. انتشار دوباره طرح جديد توسط اين روزنامه نشانه آنست که بعضی از افسران ارشد آمريکايی مخالف جدی حمله به عراق هستند و حاضر نيستند که اين موضوع را پنهان کنند. آنها در عين حال باين وسيله نقشه ريزی های کاخ سفيد را بهم ميزنند، و ابتکار عمل را از تدارک کنندگان جنگ ميگيرند. اين افسران ميانه رو معتقدند که عراق خطری جدی برای امنيت ملی آمريکا نيست، و آنها حاضر نيستند که بخاطر آن متحمل تلافات سنگين در جنگ زمينی شوند. شايد طرح جديد برای راضی کردن بعضی از اين نظاميان سرهم شده باشد. بهرحال بعد از مذاکرات بوش و بلر، تدارکات سريع جنگی به جريان افتاده است. از جمله دسته های ويژه انگليسی و آمريکايی برای شناسايی انبارهای اسلحه، از جنوب وارد عراق شده اند. اما در عين حال هيچ يک از مسائل سياسی اين جنگ هنوز حل نشده است. هيچ يک از همسايگان عراق با اين حمله موافق نيست. بعلاوه بعضی احتمال ميدهند که صدام حسين قبل از شروع حمله به عراق، پيشدستی کرده و دوباره به کويت حمله کند، و با ايجاد آشفتگی، درد سر های جديد بوجود بياورد. ... آنچه روشن است اينکه خطر جنگ جدی است، و مخالفت با آن زياد.
تصوير: چاه های نفت کويت در آتش - عکس از مجله national geographics


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved