-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 03, 2002

در گزارشی راجع به مهاجرين ايرانی آمده است: ... مهاجرين ايرانی اکثرا تحصيل کرده هستند، و بسياری صاحب مدرک تحصيلی از دانشگاه های آمريکايی و اروپای غربی اند. يک بخش قابل توجه مهاجرين، نخبگان سياسی پيش از انقلاب اند. آنها پيش از انقلاب ثروتمند بودند، و اکثرا موفق شدند که درجريان و بعد از انقلاب قسمت اعظم اين ثروت را از ايران خارج کنند.
ايرانيان ديگری که مهاجرت کردند، عبارتند از اعضاء اقليت های مذهبی، بخصوص بهايی و يهودی؛ روشنفکرانی که با رژيم قبلی مخالف بودند و او را به خفه کردن آزادی انديشه محکوم ميکردند، و همين برخورد را نسبت به جمهوری اسلامی دارند؛ اعضاء اقليت های قومی؛ مخالفين سياسی حکومت تهران؛ و بالاخره عده ای مرد جوان که بخاطر انصراف از خدمت وظيفه ايران را ترک کرده اند.
تقريبا هيچ ايرانی بدلايل اقتصادی ايران را ترک نکرده است، اگرچه چند هزار ايرانی کماکان در کويت و قطر و کشور های ديگر خليج فارس، بمانند پيش از انقلاب، به کار اشتغال دارند. کتابخانه کنگره آمريکا - مطالعات ايران - دسامبر 1987
اين گزارش شامل مهاجرين اقتصادی جنگ، و صدها هزار ايرانی که در چند سال اخير بعلت سرخوردگی از به بن بست رسيدن اصلاحات از ايران مهاجرت کرده اند نميشود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved