-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, July 05, 2002

دريکی از سايت های خبری نوشته بود که دولت ايران، به توماس فريدمن، خبرنگار و نويسنده آمريکايی اجازه بازگشت به ايران را نداد. گويا مصاحبه ها و گزارشات سياسی و اجتماعی اخير او از ايران بدل عده ای ننشسته، او را متهم به جاسوسی کرده اند، و بهمين دليل مانع بازگشت او به ايران شدند.
او که در سرويس خارجی نيويورک تايمز کار ميکرد، مسافرت های زيادی به خاورميانه کرده است، و با مسائل آن منطقه از نزديک آشنا است. او چند سال پيش کتابی نوشت راجع به جهانی شدن. به اسم the lexus and olive tree. اين کتاب روند جهانی شدن را توضيح ميدهد، و در حين اين بررسی، به جانب ديگر قضيه و عواملی که در مقابل اين حرکت عمومی سرمايه داری مشکل ايجاد ميکنند نيز ميپردازد. بعنوان مثال ميگويد، در حاليکه در گوشه ای از اروپا کشتار شديدی بر سر مسائل ملی و ارضی در جريان است [اشاره به وقايع بوسنيا هرتزه گووينا]، در گوشه ای ديگر از اروپا کشورهای بسياری جمع شده اند تا مرزها را از ميان بردارند و پول خود را يکی کنند. و در حاليکه ژاپن ماشين lexus را ميسازد و در آمريکا بازار يابی ميکند، در گوشه ای ديگر در خاورميانه هنوز جنگ بر سر درخت های زيتون است.[اشاره به جنگ اسرائيل و فلسطين]. اومعتقد است سرمايه داری اسرائيل مخالف ادامه اين جنگ و خواهان برقراری صلح است تا بتواند با شناور شدن در اقتصاد جهانی و منطقه ای، موقعيت بهتری کسب کند، اما عده ای بدلايل مختلف اين را درک نميکنند، و برخلاف منافع آتی خود [از هر دو طرف درگيری]، تنها بر سر درختان زيتون دعوا ميکنند. در اينجا ميتوانيد به نوارهايی از صحبت های توماس فريدمن در توضيح کتاب معروفش گوش کنيد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved