-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, July 07, 2002

... سالها پيش، يکی از آيت الله های تهران که بعد از يک مجلس طولانی ختم، به قرارش دير رسيده بود، و از سخنران جلسه هم دل خوشی نداشت، ميگفت، برنامه کار ما آخوندها مخالف طبقه کارگر است. ... کارگران سعی ميکنند تا مقدار ساعت کمتری کار کنند، و در عوض دستمزد بيشتری بگيرند، اما به ما آخوندها چه کم بدهند، چه زياد فرق نميکند، هميشه زياد حرف ميزنيم. .... بابا چقدر حرف، چقدر حرف، سر ملت رفت.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved