-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 08, 2002

شاهکوه اولين روستای اينترنتی ايران است. اين روستا، عليرغم فقر و دور افتادگی آن، جزو مناطقی از جهان است که به نسبت جمعيت آن، بيشترين ارتباطات اينترنتی در آن برقرار است. سايت اين دهکده، علی اکبر جلالی را که در اين روستا بدنيا آمده، و بعد از پايان تحصيلات عالی در رشته مهندسی الکترونيک در آمريکا، به زادگاه خود برگشته را بعنوان عاملی اصلی در ايجاد چنين شبکه ای معرفی ميکند. اين فعاليت ها، شاهکوه را به مرکزی آموزشی متکی به اينترنت تبديل کرده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved