-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, July 09, 2002

والتر ولترونی شهردار رم که نقش واسطه را در مذاکرات محرمانه رم ما بين نمايندگان اسرائيل و فلسطين ايفا کرده ميگويد، مفاد اين قرارداد در طرح بوش برای خاورميانه منعکس شده است، با اين تفاوت که در آن راجع به نقش ياسر عرفات در آينده دولت فلسطين هيچگونه پيشداوری نشده است. او ميگويد اين مذاکرات که در جريان بد ترين شرايط در روابط طرفين درگير با موفقيت صورت گرفت، نشان ميدهد که گفتگو و صلح امکان پذير است. ولترونی ميگويد که او بخاطر درخواست مذاکره کنندگان راجع به محرمانه بودن کامل گفتگو ها، حتی دولت برلوسکونی را نيز در جريان قرار نداده بود. خبر مفصل تر راجع به اين مذاکرات را در يادداشت های ديروز پيدا کنيد.
تصوير: walter veltroni شهردار رم


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved