-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, July 11, 2002

... گويا دليل بمباران های اشتباهی آمريکايی ها در افغانستان که باعث کشتار بسياری شده و اعتراض همه دنيا را در آورده است، بدليل اخبار گمراه کننده ای است که از خبرچين های محلی دريافت ميکنند. تا بحال گفته ميشد که اکثرا بدليل تيراندازی هايی که بطرف هواپيماها ميشود، آنها دست به اقدام متقابل ميزنند. اما گويا قضيه از اين پيچيده تر است. آمريکا برای تعقيب طالبان عده ای خبرچين افغانی استخدام کرده که مراکز تجمع احتمالی باقيمانده نيروهای القاعده و طالبان را به آنها خبر دهند. اين افراد محلی هم که به طوايف مختلف و متخاصم افغانی وابستگی دارند، از اين فرصت استفاده ميکنند، و با دادن گزارشات نادرست، به حل و فصل خرده حساب های خود با طايفه های غيرخودی ميپردازند. در گزارش اين روزنامه همچنين آمده است که فرماندار ولايتی که آخرين تيراندازیها در آن صورت گرفته، خواسته است که هرچه زودتر نيروهای آمريکايی اين خبرچين ها را به او معرفی کنند. کرزی هم گفته که از اين ببعد اين چنين حملاتی بايد با اطلاع قبلی وزارت دفاع باشد. بهرحال مردم افغانستان از اين وضع ناراضی هستند و هفته گذشته برای اولين بار تظاهراتی اعتراضی در کابل، از طرف زنان افغانی به اين خاطر برگزار شد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved