-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 15, 2002

در صحرای چاد فسيل هايی پيدا کرده اند، که بعد از يکسال مطالعه معلوم شده که باقيمانده انسان است و مربوط ميشود به هفت ميليون سال پيش. اين ممکن است تئوری های تکامل بشر را که پيش از اين بر اساس 3 ميليون سال تکامل تاريخی نوشته شده را متغيير کند، به همان صورت که اکتشافات 40 سال پيش در اتيوپی فرضيه های عمومی را در اين زمينه تغيير اساسی داد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved