-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 17, 2002

چند سال پيش، هنگام برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل، جوليانی که شهردار نيويورک بود، يک مهمانی ترتيب داد و از سران کشورهای جهان که به نيويورک آمده بودند پذيرايی کرد. اما نام فيدل کاسترو جزو مدعوين نبود. خبرنگاری از کاسترو ميپرسد که آيا از اينکه جوليانی او را دعوت نکرده، ناراحت شده است؟ کاسترو در جواب ميگويد. نه، اين مرا ناراحت نکرد، اما موقعی که هواپيمای ما در فرودگاه نيويورک بزمين می نشست، چاله چوله های باند فرودگاه ناراحتم کرد. ... منظور اينکه شهردار شهر بهتر است به مرمت جاده ها بپردازد، و زياد در سياست خارجی که به او مربوط نيست دخالت نکند. کاسترو که جلو صحبت همه را ميگيرد، هم خودش زياد حرف ميزند، هم بسيار بامزه و نکته سنج است. متلک های او به سياستمداران آمريکايی معروف است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved