-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, July 18, 2002

آمريکا در رابطه با کشورهای ديگر، لحن و موضعی از خود راضی و خودمرکز بين دارد، و بهمين دليل بسياری از کشورها، حتی آندسته که نزديک ترين متحدين وی در دنيای امروز هستند، مکررا از اين بابت انتقاد ميکنند، اما بنظر نميرسد که پيام اخير رئيس جمهور آمريکا در مورد ايران را بتوان بسادگی در رديف اين نوع برخوردها قرار داد. لحن ناهنجاری ندارد، و نکاتی را هم که طرح کرده، همان چيزهايی است که در مورد ايران، همه ميگويند، و همه جا ميگويند. حتی اگر در مورد توازن قدرت ارگانهای انتخابی و انتصابی ايران هم اظهار نظری کرده، که جدا از درستی و يا نادرستی آن، ميتواند مورد انتقاد عده ای قرار گيرد، اما در مجموع خود، نه منفی است، نه عاری از رگه هايی از حسن نيت. حتی بعضی ها که معمولا روی چنين مسائلی حساسيت زيادی دارند، همين ارزيابی را ميکنند.
... در مقابل مقامات دولت ايران، مطالبی را که سالهاست گفته اند، تکرار کرده اند، و چيز تازه ای را برای مردم روشن نکرده اند. روابط ايران و آمريکا برای مردم مبهم است. در واقع شايد دولت ايران آن را مبهم نگه داشته است. چون اولا بطور عمومی ابتکار عملی در اين مورد نداشته و چيزی عرضه نکرده است، و اساسا برخوردش عکس العمل نسبت به آن چيزهايی است که آمريکا و گاهی هم اروپايی ها در اين مورد طرح ميکنند. دوم اينکه واکنش ها که گاه ضد و نقيض است، و ناروشن بودن اينکه بالاخره در اين ميان دنبال چی هستيم، و ناروشن نگه داشتن مردم از تصويری نسبتا جامع از آينده اين روابط، و قدم هايی احتمالی که دولت ايران در اين مورد برميدارد، ... هيچ يک کمکی به دقيق شدن مسائل نکرده است. به اين دليل در ميان مردم نيز موضع محکمی بوجود نياورده است. مقامات ايران، حتی زمانی که از عدم داشتن روابط ديپلماتيک با آمريکا اظهار خوشنودی ميکنند، چندی بعد دوباره حرف ديگری ميزنند، و از اين سردرگمی کم نميکنند.
... عدم وجود حسن تفاهم زائيده ناروشنی و ابهامات است. و هيچ کمکی به حل مسئله نميکند. و در عين حال، ماداميکه ابتکار عمل در ديپلماسی از طرف ديگران باشد، اين امر، طرف مقابل را در موضعی بهتر قرار ميدهد. ... بعبارت ديگر، آن چيزهايی را که دولت ايران مورد انتقاد و اعتراض قرار ميدهد، ضرورتا از ترفندهای آمريکا ناشی نميشود، بلکه از طرفی نتيجه نداشتن برنامه هايی روشن و با فايده در سياست خارجی، توضيح آن برای مردم، و اقدامات عملی برای برآورده کردن آن است. اينهم تنها به بحث روابط ايران و آمريکا محدود نميشود، مشکلات ايران در مذاکرات دريای خزر هم نمونه ديگری از آنست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved