-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, July 20, 2002

يکی از مجلات اينترنتی آمريکا نوشته بود، وقتی که بوش ميگويد که از حقه بازی مالی کمپانی هايی مثل انرون و وردکام شوکه شده است و جا خورده، مثل اين است که مادام صاحب عشرتکده ای، از اين که بشنود در خانه اش، در مقابل پول الطاف جنسی عرضه ميشود، حيرت زده شود. بهرحال بنظر ميرسد که در اين ماجرا، وزير ارتش اولين قربانی سياسی است. روزنامه ها نوشته بودند که در جريان جلسه سئوال و جواب مجلس، دموکرات ها او را حسابی مورد حمله قرار دادند، و جمهوريخواه ها هم هيچ واکنش خاصی در دفاع از او ابراز نکردند. و اين تازه شروع داستان است. بعضی از دموکرات ها مشتاق اند که ديک چينی معاون رئيس جمهور را روی آن صندلی پرس و جو ببينند، و سئوالات مشابهی را از او بکنند. و يا اينکه پای پرونده های مالی ده دوازده سال پيش خود رئيس جمهور را بميان بکشند. اگرچه هنوز هيچ گونه شواهدی مبنی بر احتمال برآورده شدن آرزويشان نيست. ... در اين وضعی که جريانات يازده سپتامبر بوجود آورد و دموکرات ها را بدردسر انداخت و در برخورد به بوش در تنگنا قرار داد، اين بهترين موضوعی است، که امکان دارد آنها بتوانند با استفاده از آن، محبوبيت رئيس جمهور و حزب اورا در افکار عمومی با مخاطره جدی روبرو کنند. ... اينها اولين شيپورهای شروع مبارزات انتخاباتی آمريکاست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved