-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 24, 2002

... ديشب با يکی از دوستان رفته بوديم يک رستوران ژاپنی که تا دير وفت باز بود، و صحبت ميکرديم. قبلا از او شنيده بودم که ميگفت، اين حرف بيخودی است که ميگويند گذشته چراغ راه آينده است، چون کمتر ديده شده که اشتباهی در گذشته بتواند کمک کند تا در آينده از آن درس گرفته شود و دوباره تکرارنگردد. هم آدم ها و هم ملت ها مکررا همان اشتباهات را تکرار ميکنند. درستش اين بايد باشد که آينده چراغ راه گذشته است. يعنی در پرتو تجارب جديد متوجه ميشويم که کار گذشته اشتباه بوده است، همين و بس. و هيچ تضمينی هم ندارد که تکرار نشود. اونور تر هم سه تا آمريکايی نشسته بودند و راجع به فيلم حرف ميزدند. يکی ميگفت، فيلم مثل يک زنجير است که صحنه ها، حلقه های آن هستند. يک صحنه ضعيف مثل يک حلقه ضعيف زنجير است. اگر حلقه های ضعيف زياد شوند و يا خيلی ضعيف باشند، فيلم هم مثل زنجير پاره ميشود. و ميپرسيد، آيا ميتوانی صحنه هايی را از فيلم "همشهری کين" نام ببری که زيادی باشند و قابل حذف شدن. ... خيلی ها معتقدند citizen kane بهترين کار تاريخ سينماست. البته من تا بحال the third man را بيشتر ديده ام و علاقه خاصی به آن دارم.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved