-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, July 27, 2002

اشپيگل چاپ آلمان، در شماره دوشنبه آينده مصاحبه ای را با شيمون پرز چاپ ميکند، که در آن وزيرخارجه اسرائيل تعهد دولت شارون نسبت به صلح در خاورميانه را مورد شک و ترديد قرارداده است. پرز در اين مصاحبه ميگويد که حمله چند روز پيش اسرائيل برای کشتن يکی از رهبران حماس، يک اشتباه صد در صد بود. او ميگويد اشتباه در جنگ های ديگر هم صورت گرفته است، به کوساو و افغانستان نگاه کنيد. و اضافه ميکند، بزرگترين اشتباه خود جنگ است. پرز در عين حال ميگويد که قصد استعفاء ندارد و ماداميکه قادر است نقشی در توازن سياسی برای صلح داشته باشد، به کار ادامه ميدهد. او معتقد است که دور اخير مذاکره با فلسطينی ها که چند روز قبل از حمله هوايی اخير اسرائيل شروع شده ميتواند شرايط آتش بس را بوجود بياورد. پرز که از طراحان مذاکرات صلح اسلو بود ميگويد که مطمئن نيست شارون بتواند بعد از اين نقش مثبتی در صلح خاورميانه داشته باشد. در حمله هوايی سه شنبه پيش 17 فلسطينی کشته شدند، که اکثرا کودک بودند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved