-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, July 28, 2002

"به اعتقاد دکتر سروش: سياست ذاتا سکولار است، و اين سکولاريته از آن نازدودنی است و هيچگاه مقدس نميشود. نمی گويم که سياست نمی تواند از دين الهام بگيرد، زيرا اين امر کاملا شدنی است. اما اين که انسان سياست را در مقام چون و چراناپذيری همچون دين بنشاند، امر ناموجه و ناممکنی است. سياست نقد پذير از دين نقد ناپذير منطقا جدا است". ايران امروز


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved