-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 29, 2002

يوری آونری روزنامه نگار و نويسنده اسرائيلی در باره سخنرانی جرج بوش در کپنهاگ، که موضوع آن صلح خاورميانه، آينده دولت فلسطين و نقش عرفات بود، مينويسد:
"... همه از اين سخنرانی تعريف و تمجيد کردند، اما همه ميدانند که يک سخنرانی احمقانه بود، شايد مسخره ترين سخنرانی يک رئيس جمهور آمريکا. ... يک بچه 12 ساله خجالت ميکشد که چنين انشائی را به معلمش نشان دهد. فرضياتی بی پايه، تصويری عمومی که به يک کاريکاتور شبيه است، و جمع بندی هايی خنده آور که بعضا ضد ونقيض هم بودند.
ميگويد فلسطينی ها بايد در يک انتخابات آزاد و دموکراتيک رهبر خود را انتخاب کنند، ... اما حق ندارند رهبری انتخاب کنند که مورد تائيد شارون و بوش نباشد.
ميگويد آنها بايد يک سيستم دموکراتيک، آزاد و پلوراليستی ايجاد کنند، که در آن جدايی قوه ها، دادگاه های مستقل و شفافيت مالی پيش بينی شده است. ... حتما برای اين منظور می بايد از همکاری متحدين آمريکا در خاورميانه بهره بگيرند: از عربستان دموکراتيک، مصر پلوراليست و اردن ليبرال. ... شفافيت مالی مثل رياض، جدايی قوه های سه گانه مثل قاهره و دادگاه های مستقل مثل عمان.
و ميگويد، ايجاد چنين سيستم ايده آلی پيش شرط هرگونه مذاکره صلح است. ...در اروپا چنين سيستمی بعد از صدها سال مبارزه حاصل شد. چنين چيزی هيچ جای دنيای عرب وجود ندارد. در حقيقت، عرفات تنها رهبر عرب است که در يک انتخابات آزاد تحت نظر ناظران بين المللی که در راس آن شخص جيمی کارتر رئيس جمهور اسبق آمريکا قرار داشت، انتخاب شده است." متن کامل نوشته uri avnery
تصوير: کارتون در باره سياست خارجی آمريکا، از کلی بنت


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved