-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 03, 2002

مدل موی سر رونالدو بازی کن برزيلی وسيله ای شده تا جام جهانی فوتبال بيش از حد کش بيايد. اگرچه کسی مستقيم نميگويد، اما بعضی از مردم از اين مدل مو زياد خوششان نيامد. البته بعضی ديگر نه فقط آنرا پسنديدند، بلکه بلافاصله کپی هم کردند. ديروز از جمله عکسی ديدم از هواداران تيم برزيل در هندوستان، با همان طرز آرايش موی سر. بعضی هم که مثل ما سر از اين قضيه در نياوردند که چرا يکدفعه رونالدو با اين هيبت ظاهر شد، شروع کردند به تحليل در باره جنبه های احتمالی تبليغاتی و مالی مسئله، و چون شريک جرمی هم در ميان نبود، يکی جايی نوشته بود حالا وضع سلمانی ها سکه ميشه. ... اما دليل اين تغيير ناگهانی در طرح موی سر رونالدو: از قرار بچه کوچولو رونالدو که جلو تلويزيون بازی تيم برزيل را نگاه ميکرده، روبرتو کارلوس را که او هم کله اش را تيغ انداخته، بجای رونالدو ميگرفته، و هر بار بطرف تلويزيون ميدويده و کارلوس را بجای پدرش از روی صفحه تلويزيون می بوسيده است. رونالدو هم تصميم ميگيرد، جلوی سرش را باندازه يک نيم دايره تيغ نيندازد، تا با اين علامت، پسرش از اشتباه در بيايد. ... رونالدو ميگويد، چون کارلوس آدم خوش تيپی نيست، دلم نميخواهد بچه ام فکر کند باباش آدم بدقيافه ايه. ...ظاهرا رونالدو در حرف زدن هم دريبل زن ماهری است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved