-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Monday, July 08, 2002

... بعضی از اين سايت های اينترنتی تبديل شده به مناطق مين گذاری شده جنگی، دائما بايد مواظب باشی که پا جای اشتباه نگذاری و کليک عوضی نکنی، چون صفحه تازه ای باز ميشه، و تبليغ جديدی ميزنه زير دماغت. ... سرويس پست الکترونيکی hotmail هم تبديل شده به بزرگترين اشغال دونی بين المللی که تو جيب هرکسی شعبه داره. واقعا که حال آدم بهم ميخوره.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved