-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 10, 2002

جيم ميور، خبرنگار بی بی سی در تهران: "... استعفای آيت الله طاهری از مقام امام جمعه اصفهان واقعه ای تکان دهنده در تشکيلات روحانی در ايران تلقی می شود. ... آيت الله طاهری به تفصيل و با تلخکامی اتهاماتی را عليه نظامی مطرح کرده است که وی آن را به شکل مجموعه ای عميقا فاسد، خودخواه، منافق و سرکوبگر ترسيم می کند."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved