-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 10, 2002

سنای آمريکا امروز به لايحه ای رای داد که در آن مجازات های سخت تری برای حقه بازی های مالی شرکت های بزرگ آمريکايی و روسای آنها در نظر گرفته شده است. عملکرد کمپانی هايی مانند انرون و وردکام که با گزارشات اغفال کننده باعث از دست رفتن سرمايه و پس انداز بسياری از سهامداران کوچک و مردم عادی آمريکايی شده، واکنش سنای آمريکا را برانگيخته است. رئيس جمهور آمريکا نيز پريروز سخنرانی مفصلی در اين زمينه ايراد کرد. جرج بوش در سخنرانی خود در وال استريت، از جمله خواستار برخورد مسئولانه شرکت های بزرگ آمريکايی و مجازات های بيشتری در اين باره شد، و اين در حالی است که فعاليت های مالی گذشته خود رئيس جمهور و معاون او ديک چينی، و ارتباطات مالی و سياسی آنها با اين کمپانی ها، مورد سئوال است. گپهارد رهبر اقليت پارلمان آمريکا با اشاره به صحبت های بوش ميگويد. تجربه نشان داده که چنين صحبت هايی داغ و آتشين، که در چنين مواقعی اعلام ميشود و با عمل همراه نيست، خاصيتی جز آب سرد پاشيدن روی مسئله و ضعيف کردن اقدامات احتمالی مجلس ندارد. بهرحال، ارتباطات گوناگون جمهوريخواهان و دستگاه اداری کنونی با اين افتضاحات مالی، چه ازنظر عملی و چه بخاطر بينش و طرز فکر اقتصادی، نقطه ضعف بزرگی برای آنها در مبارزات انتخاباتی آينده آمريکا محسوب ميشود، و بعيد بنظر ميرسد که دموکرات ها از آن بسادگی بگذرند. آنان، با توجه به حساسيت مردم به مسئله سعی خواهند کرد تا جمهوريخواهان را مجبور به پرداخت جريمه سنگينی بخاطر اين افتضاحات بنمايند. ... دو سه روز پيش کارتونی ديدم که در آن يک خبرنگار با بن لادن در حال مصاحبه است. در پاسخ به سئوال اول، او پاسخ ميدهد، بله، هدف ما بزانو در آوردن و لطمه زدن به سرمايه داری آمريکاست. و در پاسخ به سئوال دوم ميگويد، نه، ما هيچ رابطه ای با کمپانی های انرون و وردکام نداريم ...
چنين افتضاحاتی باعث يک بدبينی عمومی نسبت به فعاليت های مالی شده، که در معاملات بورس آمريکا نيز تاثير محسوسی گذاشته است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved