-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, July 28, 2002

وکيل کلينتون ميگويد که دولت بايد همه مخارج حقوقی را که خانواده رئيس جمهور قبلی آمريکا در جريان تحقيقات طولانی مدتی که در مورد آنها صورت گرفت، متحمل شده اند، به آنها پس بدهد. اين مبلغ 3.5 ميليون دلار است. بيل کلينتون اگرچه ديگر در مرکز قدرت نيست، اما کماکان در مرکز توجه رسانه های خبری آمريکاست. او در عين حال نقش فعال گذشته را حفظ کرده است. به بيش از 30 کشور دنيا سفر کرده و در سخنرانی ها و کنفرانس های بين المللی شرکت کرده است. نطق بسيار جالب کلينتون بهمراه ماندلا در کنفرانس بين المللی بيماری ايدز که اخيرا برگزار شد، از اين جمله است.
کلينتون حتی از نظر مخالفين خود، سياستمداری متبحر و برجسته بود. در دوره رياست جمهوری او، حتی دشمنان سرسختش اذعان ميکردند که بارها در جريان مپارزات پيچيده سياسی در برابر او کم آوردند. بهمين جهت آنها به مزاحمت ها و فشارهای قضايی، و تبليغات منفی دائمی عليه او دست زدند. در زمينه تبليغاتی به جايی نرسيدند، و مردم آمريکا پشت او را خالی نکردند. اما در دادگاه هايی دائمی که از ماه های شروع کار او تا آخرين روزهای رياست جمهوريش ادامه داشت، توانستند او را زخمی کنند. آنها هنوز هم ادعا ها و نظرات خود را عليه خانواده کلينتون تکرار ميکنند.
فرق او با ديگر روسای جمهوری آمريکا در اين بود که هيچوقت در ارتش خدمت نکرد، و بعلاوه در دوره جنگ ويتنام در مخالفت با حکومت آمريکا فعاليت ميکرد و تظاهرات راه می انداخت. او در عين حال محبوب ترين سياستمدار آمريکا در ميان سياه پوستان بود، همه جا با روی باز او را ميپذيرفتند و از خودشان ميدانستند. کلينتون توانست تغييراتی مهم در آمريکا بوجود بياورد، اما اشتباهات او باعث شد که نتواند از فرصت استفاده کرده، و رفرم مهم بيمه های پزشکی را که اولين و مهم ترين برنامه او و همسرش بود، انجام دهد. ... در بين مردم و سياستمداران کشور های ديگر نيز، بعضی با علاقه به او برخورد ميکردند. همين چندی پيش عرفات اعلام کرد که پيشنهاد صلحی را که کلينتون ارائه کرد حالا حاضر است که بپذيرد. رئيس جمهور ايران هم اخيرا گفت که در آن موقع وضع روابط نسبت به حال حاضر بهتر بود، و افق مناسبات روشنتر. ... شايد همانطور که کلينتون فرصت خوبی را برای رفرم از دست داد، عرفات و خاتمی هم فرصت های خوبی را از دست دادند.
تصوير: ماندلا و کلينتون


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved