-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, July 28, 2002

يک مجله ايتاليايی مينويسد، اسرائيل تنها دموکراسی دنياست که در آن فرمانده ارتش در جلسات دولت شرکت ميکند. ... ژنرال مفاز فرمانده سابق ارتش اسرائيل کناره گرفت و ژنرال يالون بجای او سر کار آمد. باين ترتيب آنها صنعت ملی اسرائيل را دست بدست کردند، ... صنعت اشغالگری را.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved