-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, July 17, 2002

"اگر يک اصل مطلقا اساسی، زيربنای first amendment [اصل مربوط به حق آزادی بيان] را تشکيل دهد، آن چيزی نيست جز اين که حکومت نميتواند ابراز يک ايده را ممنوع کند، صرفا به خاطر اينکه جامعه آن ايده را اهانت آميز و يا ناسازگار می يابد."
[قاضی ويليام برنان] Justice William J. Brennan
کلمه Justice عنوان اعضاء ديوان عالی قضايی آمريکاست.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved