-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, July 02, 2002

تست I.Q معروف ترين آزمايش هوش است. حتی از مسابقه بيست سئوالی خودمون هم مهمتر است. بسياری در صحبت روزمره به آن اشاره ميکنند. ... به شوخی و يا جدی. بخصوص به شوخی. حتما شما هم شنيده ايد، آی کيو فلانی پائين است. يا برعکس.
... برای اشاره به درجه هوش افراد، اصطلاحات ديگری هم بکار ميرود، مثل ابله، يا کودن، يا احمق. توجه کنيد که اين کلمات، با کلمه ای مثل ديوانه فرق دارد. با کلمه ديوانه وضعيت عمومی روانی افراد بيان ميشود [به درست يا به غلط]، اما اصطلاحاتی که در بالا به آن اشاره شد قرار است ضريب هوش افراد را تعريف کنند. ... خوب ربط اين کلمات با مهمترين آزمايش ضريب هوش يعنی I.Q. چيست؟ ... راستش تا آنجا که به اصطلاحات زبان فارسی مربوط ميشود، مطمئن نيستم، يعنی مطالعه ای در اين بخش ندارم. اما ميدانم که در زبان های ديگر، کلمات مترادف مثل idiot، يا moron، و يا imbecile، در واقع درجه های مختلف نتايج امتحان آی کيو بوده است. مثلا اگر کسی بين صفر تا 25 امتياز پياورد idiot ناميده ميشود، که همان ابله است. بهمين ترتيب imbecile که 25 تا 50 امتياز و moron که گويا همان کودن است، 50 تا 75 امتياز. البته اين اصطلاحات را امروزه در نتايج رسمی آزمايش بکار نميبرند. ... در ضمن ميگويند حد وسط 90 تا 110 است و افراد با آی کيو روی 140 يا 145 نابغه هستند.
اهميت اين مسئله کجاست؟ خوب اهميت قضيه اينجاست، که معلوم نيست اصلا چنين امتحانی درست باشد، و بتوان با نگاه کردن به يک ورقه امتحانی، افراد بشر را به احمق و کودن و نابغه و از اين قبيل دسته بندی کرد. بعضی ها معتقدند آنگلوساکسون ها که اين تست را سر هم کردند، از اين طريق سعی کردند به متمايز بودن خود با ديگران جنبه رسمی و علمی بدهند. که بعيد هم نيست. البته در آن سالها، گويا هدف تحقير ديگر اروپائيان بوده است. ... مثل اينکه اروپائيان جنوب. اما فکر نميکنم در حال حاضر بتوان با صراحت گفت آزمايش آی کيو رنگ نژادی دارد. بهر حال اين کمکی به حل مسئله نميکند. باز هم اين سئوال بجای خود باقيست. چگونه ميتوان تنها با اتکاء به يک امتحان، با اسم خوش ريخت I.Q مردم را به اين صورت دسته بندی کرد و بر پايه آن تصميم گرفت.
من بطور کلی اين مسئله را برای خودم اينطور توجيه کرده ام که همه افراد به طريق خاص خود باهوش هستند، هر کس بنوعی، البته دليل علمی خاصی ندارم. بيشتر يک استنباط عمومی است که ميتوانم با آن راحت باشم.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved