-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, July 13, 2002

Paulus Moreelse | Sophia Hedwig, Countess of Nassau Dietz, with her Three Sons
1621 | Oil on canvas | Rijksmuseum | Het Loo Palace | Appeldorn

از ميان نقاشان عصر طلايی Dutch، نام رامبراند، ورمير و فرانتس هال بيشتر شنيده شده است، اما در Ultrecht بسياری از هنرمندان ديگری نيز آثار متعدد و با ارزشی بوجود آورده اند، ازجمله Paulus Moreelse که معمار و نقاش است. او مثل بسياری ديگر از هنرمندان زمان به ايتاليا سفر کرد، با کارهای کاراواجو آشنا شد و در نقاشی از او تاثير گرفت و در بازگشت به هلند، بهمراه ديگر هنرمندان اين سرزمين در بارور تر شدن شکوفايی فرهنگی Golden Age سهيم گشت. او همچنين از پايه گزاران و فعالين انجمن سانتا لوکا، مرکز هنری و اجتماعی نقاشان و هنرمندان صنايع دستی اين منطقه است. ... در نقاشی های صورت، بطور عمده پيرو سبک استادش Miereveld بود، اما با انعطاف پذيری بيشتر و طرز بيانی ملايمتر. نقاشی های او از چوپانان و مردم عادی بسيار شهرت يافت، و او به ترويج اين سوژه ها کمک کرد.
نقاشی بالا از کنتس سوفيا هدويگ که لباسی شرقی مانند به تن دارد، در کنار سه پسر خردسالش کشيده شده است. نقاشی از سينه برهنه زنان، بويژه همراه با تصوير کودکان، که در آثار نقاشان قرن 17 رايج بوده، نمايشگر و سمبل مضامينی چون خير خواهی و مهربانی است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved