-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, July 16, 2002

یکشنبه کار جديد گروه نمايشی the san francisco mime troupe را ديديم، بنام mr. smith goes to obscuristan ، بر وزن فيلم معروف فرانک کاپرا، "آقای اسميت به واشنگتن ميرود". يک کمدی سياسی راجع به سياست خارجی آمريکا. obscuristan يک اسم طنز آميز است، برای يک جمهوری آسيای مرکزی، که آمريکا يک مامور آتش نشانی را برای نظارت بر انتخابات قلابی آن کشور روانه آنجا ميکند، تا تبليغات راه بياندازد که هوادار دموکراسی است، اما در حقيقت با ديکتاتور محلی که در سابق با حزب کمونيست بوده، و اکنون کانديد رياست جمهوری است، توسط سفير آمريکا در آنجا، در مورد مخازن نفتی آن کشور از زير به توافق رسيده است. بوش، چينی، رايس، مادر بوش، سفير آمريکا، رئيس يک کانال تلويزيونی آمريکا، خبرنگار تلويزيون در آن کشور، و آقای اسميت کاراکتر های آمريکايی اين کمدی هستند. ژنرال ديکتاتور، يک مذهبی فناتيک محلی [که در عين حال دائما روی chat room های اينترنت است]، برادر زاده او که به قول دموکرسی آمريکا دل بسته و بعدا چشمش باز ميشود، و بالاخره نماينده واقعی مردم "اوبسکورستان" که ژنرال با توافق ضمنی آمريکا قصد سربه نيست کردن اورا دارد، کاراکترهای ديگر اين نمايش هستند. مستر اسميت که بزودی از نقشه پنهانی کاخ سفيد مطلع ميشود، و متوجه ميگردد که آلت دست قرار گرفته، کمک ميکند تا نماينده واقعی مردم آن کشور پيروز شود.
اين گروه هنری که سالهاست فعاليت ميکنند، و چند بازيگر آن، در طول اين سالها به هنرمندان بسيار معروفی تبديل شده اند، با موسيقی زنده و آواز و تصنيف، ده ها موضوع سياسی مثل انتخابات آمريکا، سياست خارجی کاخ سفيد، نادانی بوش، نقش ديک چينی، نقش شبکه های خبری ... را از آغاز تا پايان نمايش مسخره ميکنند، و مقامات آمريکايی را متلک باران ميکنند. اگر به کمدی های سياسی علاقه داريد، از طريق سايت اين گروه ميتوانيد CD متن ديالوگ و تصنيف های سه نمايش گذشته آنها را تهيه کنيد. نمايش بسيار بامزه ای بود، اگرچه بخاطر بغرنج بودن روابط سياسی چند جانبه کاراکترهای داستان، تيز بودن کارهای قبلی اشان را نداشت، اما به تندی هميشگی بود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved