-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, July 12, 2002

سالهاست که Sari Nusseibeh ، رئيس دانشگاه القدس شهر اورشليم، در بين روشنفکران فلسطينی به عنوان يکی از پيشروان مبارزه برای يافتن راه حلی صلح آميز در درگيری های فلسطين و اسرائيل محسوب ميشود. يکی دو سال پيش، ياسر عرفات مسئوليت هدايت فعاليت های سياسی فلسطينی ها را در بيت المقدس به او سپرد. در اين مقام، وی تاکنون کوشيده است تا روح مدارا و گفتگو در پروسه صلح مابين طرفين متخاصم را تقويت نمايد. او در اين مقام سياسی، دشمنان و هواداران خود را چه در بين فلسطينی ها، و چه در ميان يهوديان دارد. چرا که در زمان بالا گرفتن خشونت در خاورميانه، بطور يکسان از دو طرف درگيری انتقاد ميکند. ... او اساسا با خشونت مخالف است.
رئيس دانشگاه القدس، بارها مورد فشارها و مزاحمت های نظاميان اسرائيلی، و همچنين حملات دانشجويان راديکال فلسطينی قرار گرفته است. زيرا برای يافتن راه حل صلح آميز، حتی با دست راستی های اسرائيل نيز گفتگو ميکند. اين پروفسور فلسفه که در اکسفورد تحصيل کرده، در سال 1994 از صحنه سياست خاورميانه خارج شد، و زندگی خود را روی فعاليت های آکادميک متمرکز کرد. اما در اواسط سال گذشته، دعوت عرفات را برای بازگشت به فعاليت های سياسی پذيرفت. او ميگويد در حال حاضر مهم است که منطق بر طرز تفکر دو جانب درگيری غلبه کند. او اعتقاد دارد که تنها اعتماد و همکاری دو جانبه ميتواند آينده روشنی را برای اسرائيلی ها و فلسطينی ها ترسيم کند.
او ميگويد احساس مشترک انسانی کليد صلح آتی است. مردم معمولی اسرائيل با مردم معمولی فلسطينی فرقی ندارند و به يک اندازه انسان هستند.
اخيرا دانشگاه القدس و دفاتر رئيس آن، مورد تهاجم دولت شارون قرار گرفته است. چنين تصميمی از طرف دولت شارون حتی جرج بوش را که تاکنون دست آنها را در پياده کردن طرح های بحران آفرينشان باز گذاشته، نگران کرده است. زيرا نشان ميدهد که آنها حتی تاب تحمل هواداران صلح و گفتگو را نيز ندارد. رئيس دانشگاه القدس، در کنار خانم اشراوی و عده ای ديگر از سياستمداران اسرائيلی و فلسطينی، اعضاء ائتلاف صلح فلسطين و اسرائيل هستند.
تصوير: شهر قديمی Jaffa در سال 1936. اين منطقه در حال حاضر از ساکنين فلسطينی اش تخليه شده و نيمه متروک است. "سايت دانشگاه عربی القدس"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved