-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, July 16, 2002

بی بی سی: "برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP)، اخيرا گزارشی در مورد کشورهای عرب انتشار داده است که در آن ريشه های عقب ماندگی سياسی، اقتصادی و فرهنگی اين کشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.
اين گزارش که نتيجه يک تحقيق يکساله است سوالاتی زيربنايی را در مورد ساختار سياسی کشورهای عرب مطرح می کند. مثلا اين سوال که چگونه است که در اين کشورها تنها عاملی که زمامداران را از ادامه حکمرانی باز می دارد مرگ آنها است...."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved