-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, August 27, 2002


در اصفهان صحبت از خراب کردن مجسمه کاوه آهنگر است، و در تهران، بعد از 24 سال ممنوعيت اپرا، موقع اولين اجرای رستم و سهراب، بعلت دخالت ماموران انتظامی که ميخواهند از بازی نقش تهمينه توسط يک خواننده زن ايرانی جلوگيری کنند، تشنج بوجود ميايد و برنامه با يکساعت ونيم تاخير شروع ميشود. ... در يکی از سايت های اينترنت، نابود کردن مجسمه کاوه آهنگر، با نابود شدن مجسمه بودا توسط طالبان مقايسه شده بود. يادم افتاد که در جريان آن ماجرا، بعضی از رهبران حکومت ايران نيز، برای اينکه ژستی هم جلوی غربی ها بگيرند، اينکار را تقبيح کردند و حتی ظاهرا حاضر به خريد مجسمه بودا شدند. حالا گويا ورق برگشته، و بايد منتظر شد تا شايد افغانی های آزاد شده از بند طالبان، پا در ميانی کنند و کاوه آهنگر را نجات دهند. بهرحال، دشمنی با نشانه های تاريخ ايران، و مقابله با تجلی عالی ترين افکار و احساسات بشری در قالب آثار هنری و فعاليت های فرهنگی، از کارهای رايج در دو دهه گذشته بوده است. و ظاهرا، بعد از گذشت اينهمه سال، بعنوان يکی از خصوصيات وضعيت عمومی ايران در دوره جمهوری اسلامی، بافی مانده است.
تصوير از سايت anvari.org


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved