-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, August 02, 2002

در در گيری های ديروز قومی در افغانستان مابين تاجيک ها و پشتو ها، حداقل 50 فرد نظامی و افراد عادی کشته شدند. اين رويارويی بين افراد اسماعيل خان تاجيک، و محمد کريم خان پشتو در قوريان، در 65 کيلومتری هرات اتفاق افتاد. درگيری های قومی، عليرغم کوشش های حکومت کرزی، کماکان در افغانستان ادامه دارد. خبر از ansa


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved