-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, August 31, 2002

بی بی سی: "فرهاد مهراد خواننده و آهنگساز ايرانی که در ايران و در ميان هوادارانش با اسم کوچيکش يعنی فرهاد شهرت دارد پس از مدتی بيماری در سن 59 ساللگی در پاريس درگذشت. بيماری فرهاد نوع پيشرفته "هپاتيت سی" بود که به کبد او صدمه زده بود.
فرهاد مدتی پيش در پاسخ به اصرار محمود تهرانی، از همکاران بخش فارسی بی بی سی، در باره زندگی و آثارش، گفت که همه چيز را در ترانه هايش گفته است."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved