-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, August 25, 2002

گويا قرار است از پائيز امسال يک راديوی جديد، روی موج بلند AM بزبان فارسی برای ايرانيان برنامه پخش کند. اين برنامه ها شامل اخبار و تفسير سياسی، و پخش موزيک های روز آمريکاست. اين طرح جزو فعاليت های راديو آزاد اروپا است. بطور کلی وزارت خارجه آمريکا به اين نتيجه رسيده است که بدلايل مختلف، افکار عمومی جهان برخوردی ناموافق با سياست های اين کشور دارند، و آنان نتوانسته اند تصوير مثبتی از خود در ميان مردم جهان ترسيم کنند. راه اندازی اين راديو جديد، اقدامی عمومی برای رفع اين نقيصه در بين ايرانيان و فارسی زبانان است. ... اگرچه برنامه های تبليغاتی ميتواند تا حدی در اين زمينه تاثيرگذار باشد، اما تا زمانيکه دولت آمريکا برسياست های جاری خود در برخورد به ديگر کشورها پافشاری کند، و تغييری در برخورد يکجانبه و از بالا، در سياست خارجی خود بوجود نياورد، تاثيرات چنين اقداماتی سطحی و محدود خواهد بود. بخصوص، ماداميکه آمريکا نتواند، راه حلی مورد قبول برای بحران خاورميانه و در مرکز آن ايجاد دولت مستقل فلسطين، پيدا کند، بعيد است که انتظار داشت مردم منطقه بخصوص مسلمانان تغييری در افکار خود نسبت به اين کشور بوجود آورند.
با در نظر گرفتن اينکه بخشی از برنامه های اين راديوی موج بلند، پخش موزيک های روز آمريکاست، ميتوان نتيجه گرفت که آنان سعی ميکنند بطور ويژه توجه جوانان را به اين راديو معطوف دارند. با محدوديتها و دردسرهايی که جکومت ايران برای جوانان بوچود آورده، و باسياست های حاکم بر دستگاه راديو و تلويزيون ايران که قادر نيست خواسته های اين گروه وسيع اجتماعی را برآورده کند، بعيد نيست که چنين دستگاه های ارتباط جمعی برون مرزی، بتوانند بسرعت در بين ايرانيان جا باز کنند. خبر تشکيل اين راديو در شماره يکشنبه گذشته لوس آنجلس تايمز نوشته شده بود.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved