-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, August 01, 2002

مجمع علم و تکنولوژی AVS که هر سال به يک محقق دوره های عالی دانشگاهی جايزه ميدهد، عليرضا مدافع را برای دريافت جايزه امسال خود برگزيده است. او محصل دوره دکترا و دستيار پژوهش است. راهنمای تحصيلی وی در دانشگاه مريلند، پرفسور رضا قدسی است، که او نيز در هنگام تحصيلات دانشگاهی، موفق به دريافت همين جايزه علمی شده است. ... بسياری از دانشمندان و محققين ايرانی تبار جزو اعضاء برجسته دانشگاه ها و مراکز معتبر پژوهشی آمريکا هستند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved