-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, August 04, 2002

... امروز صبح، سناتورهای آمريکا برنامه های خبری صبح يکشنبه را پر کرده بودند و راجع به مسئله عراق صحبت ميکردند. پيام عمومی دموکرات ها اين بود که کاخ سفيد، قبل از اين که اقدامی در مورد ساقط کردن صدام بنمايد، کنگره را بايد بيشتر از اين متقاعد کند. رئيس کميته امنيت ملی کنگره، جوزف بايدن [او چندی پيش برای تبادل نظر راجع به اختلافات ايران و آمريکا، از نمايندگان مجلس ايران دعوت کرده بود]، ميگويد: دولت بايد هنوز کوشش های زيادی کند تا بتواند ضرورت توسل به زور را برای مردم آمريکا، متحدين، و همسايگان عراق توجيه کند. سناتورهای دموکرات اکثرا ميگويند اگر کاخ سفيد تصميم به حمله بگيرد، بايد از کنگره در اين مورد اجازه بگيرد، و در عين حال تفاوت بين مشاورانش را درمورد بحث بهترين راه تغيير رژيم صدام، بر طرف سازد. لوين سناتور ميشيگان ميگويد، بنظر نميرسد که صدام به يک حمله با سلاح های بيولوژيک يا شيميايی دست بزند، مگر اينکه از يک حرکت آمريکا عليه خود تحريک شود. او ميگويد، آيا صدام خودش را بيشتر دوست دارد، يا تنفرش از ما بيشتر است؟ ومن فکر ميکنم احتمالا جواب درست، همان اولی باشد. در اينصورت، بنظر نميرسد که او حمله ای با استفاده از سلاح های تخريب کننده جمعی کند، چون ميداند که در چنين صورتی نابود خواهد شد. اما "بايدن" ميگويد که مسئله حدس زدن نقشه صدام نيست، سئوال مهم اين است که ظرفيت قوه تخريبی او چقدر است، نه مقاصد او.
همينطور، رهبر دموکراتها در سنا ميگويد قبل از اينکه آمريکا وارد جنگ شود، کنگره بايد از آن مطلع گردد. او ميگويد، فکر نميکنم که رئيس جمهور، بدون تائيد کنگره، آتوريتی شروع يک جنگ تمام عيار را داشته باشد. داشل ميگويد، ما همه خواهان تغيير رژيم عراق هستيم، اما اول بايد کارهايمان را مرتب کنيم. آيا متحدين در اينکار از ما پشتيبانی ميکنند؟ آيا نقشه ای درست و حساب شده داريم؟ ... در مورد اعلام آمادگی صدام برای مذاکره در باره بازديد ناظران بين المللی از عراق، کسی روی خوشی نشان نداد. قسمتی از مقاله مجله "سالن"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved