-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, August 20, 2002

آخر هفته پيش در لوس آنجلس، در ميوزيک هال بورلی هيلز که معمولا فيلم های خارجی و فستيوالی را نشان ميدهد، فيلم خوب بابک پيامی را ديدم. ... رأی مخفی secret ballot با صحنه تنبل يک انتظار شروع ميشود، و به همان صورت پايان ميگيرد. در اين بين، يک صندوق جمع آوری رآی بوسيله چتر پرواز از يک هواپيما پائين می افتد، مامور رای گيری با قايق از آبهای خليج به اين منطقه دور افتاده و بی نام جنوب وارد ميشود، و بهمراه يک سرباز بی نام که با همقطارش مامور جلوگيری از ورود قاچاقچيان است، دوره ميگردند تا آراء اهالی را برای انتخاباتی نا معلوم، با نامزدهايی که برای اهالی ناشناس اند، جمع آوری کنند. انتخاباتی که ظاهرا هيچ فرقی هم در تغيير وضع زندگی درب و داغون اهالی اين بيابان نمی کند، و گويا کسی هم علاقه ای به تغيير وضع ندارد. مشکلات درگير کردن مردم در ابراز رای و انتخاب. ... زنی ميگويد چطور دختر دوازده ساله اش ميتواند شوهر کند اما نميتواند رای دهد. دوره گرد دست فروشی که اصلا خارجی است، بشرط اينکه از او خريد کنند، حاضر به رای دادن است. مردی که روی دستگاه انرژی خورشيدی چای دم کرده، فقط حاضر است به خدا رای دهد و هيچ کس ديگری را قبول ندارد، و سرباز نگهبان هم به مامور رای گيری رای ميدهد. يک تئاتر کامل "بيهوده" که بقول منقدی، بکت و در انتظار گودو را بخاطر می آورد. رای مخفی، فقط بي جهت کمی طولانی است، وگرنه بسيار خوب سرهم شده است و ديدنی است. در اين فيلم صندوق رای دست دختر است و تفنگ دست سرباز، دو وسيله متضاد تغيير در دنيای امروز، در کنار هم. سايت رسمی فيلم رای مخفی


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved