-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, August 22, 2002

از جمله محاسن مسافرت به لوس آنجلس، ديدن کنسرت فرامرز اصلانی بود. او در wilshire ebell theatre برنامه داشت. مريم رهبر و گروه اش کنسرت را با چند موزيک فلکلور و محلی شروع کردند، و بعد اصلانی آهنگ هايی از آلبوم جديد خود بنام خط سوم، و همچنين ترانه هايی خاطره انگيز از گذشته را، با همراهی همکارانش اجرا کرد. اسم خط سوم با الهام از شعر شمس، " نه پيرم، نه جوانم، .... نه اينم، و نه آنم" انتخاب شده است. در مجموع برنامه جالبی بود، اگر چه سيستم صدا مشکل داشت و نميتوانست کيفيت موجود را پخش کند. ده پانزده سالی بود که کنسرت ايرانی نديده بودم. اشعار عارفانه و تصنيف های عاشقانه کارهای اصلانی، در مقايسه با بسياری از موزيک های پاپ رايج لطف خاص خود را دارد. خانمی در اين باره ميگفت، بهر حال در آن سالها، خيلی ها با آهنگ هايی نظير اين عاشق و فارغ ميشدند.... سايت رسمی فرامرز اصلانی
:: فعاليت های ايرانيان مقيم کاليفرنيا در زمينه موسيقی بسيار متنوع است. اما بخش غالب آن موسيقی پاپ است. اگر چه بطور عمومی نميتوان از موزيک پاپ، تا آنجا که به ارائه ارزش های کيفی موسيقی مربوط ميشود، انتظار عجيب و غريبی داشت، اما آشنايی با اصول پايه ای موسيقی و مهارت نسبی در نواختن سازها لازمه هر کاريست که بصورت حرفه ای ارائه ميشود. ... يکی ديگر از انتظارات معقول از موزيک پاپ، تنوع است. موزيک پاپ بنا به طبيعت خود عمق ندارد، اما بايد متنوع باشد. فکر ميکنم اين موضوع از کمبود های موزيک پاپ ايرانی است. توليداتی که دائما به بازار عرضه ميشود، غالبا تکراری و در بسياری موارد تقليدی است. اگر چه منکر دلنشين بودن بعضی از آنها نميتوان شد. بهرحال، ماداميکه توقع عمومی از موسيقی، بخاطر سليقه های محدود و نبودن ارزش های پخته فرهنگی پائين است، و همه چيز بازار دارد و راحت پذيرفته ميشود، رفع مشکلات و کمبودها بطئی و گاه ناممکن است. محدوديت های موجود در ايران نيز باعث شده تا استعدادهای واقعی تازه ای گل نکند، و مردم نيز به هر آنچه موجود است، برای گرمی محافل خود بسنده کنند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved