-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, August 01, 2002

بعضی محققين دانشگاه ديويس ميگويند سگ ها ميتوانند بشمارند. ... آنها ميگويند با استفاده از همان آزمايشی که به قدرت شمارش در نوزادان 5 ماهه پی بردند، متوجه شده اند که سگ ها نيز احتمالا دارای چنين توانايی هستند و قدرت شماره دارند که نشانه يک درجه پيشرفته تکامل مغز است. انسان های اوليه هم قادر به شمردن بوده اند.
... آزمايش به اين ترتيب است که تعداد معينی اسباب بازی در مقابل نوزاد قرار ميدهند، در مقابلش پرده ميگذارند و در جريان يک بازی به نوزاد حقه ميزنند و تعداد اشياء را تغيير ميدهند. وقتی پرده بالا ميرود و او با تعداد غيرمنتظره اسباب بازی ها روبرو ميشود، بلافاصله به عروسک کم و زياد شده زل ميزند و در بازی شمارش برنده ميشود.
برای شمردن، هر حيوان بايد بتواند تشخيص دهد که يک شيئی در يک دسته اشياء، با يک شماره مطابقت دارد، و همچنين، آخرين عدد در يک سلسله شماره های دنبال هم، تعداد اشياء را نمايندگی ميکند.
... اين مطلب از new scientist است.
تصوير: نقاشی پيکاسو


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved