-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, September 05, 2002

امروز فيلم سروصدا برانگيز "11'09''01 - September 11" که 11 فيلمساز بين المللی، هريک قسمتی از آن را در باره واقعه يازدهم سپتامبر 2001 کارگردانی کرده اند، در فستيوال فيلم ونيز نمايش داذه شد و مورد توجه زيادی قرار گرفت. گويا بعد از پايان هر يازده قسمت فيلم، و همينطور در آخر اين نمايش 135 دقيقه ای، تماشاگران برای مدت زيادی دست زده اند، بخصوص آن قسمت که گفته ميشود بيشتر از همه نسبت به آمريکا خصمانه برخورد کرده است. اين فيلم که قسمت های آن را از جمله "شون پن" آمريکايی، "کن لواش" انگليسی و همينطور "ميرا نير" و "سميرا مخملباف" کارگردانی کرده اند، به "ضد آمريکايی" بودن متهم شده است، که دست اندر کاران تهيه فيلم منکر آن هستند.
"يوسف چاهين" کارگردان مصری قسمتی از فيلم را کارگردانی کرده، که در آن برای روح يک سرباز آمريکايی که در حمله تروريستی سال 83 در لبنان کشته شده است، راجع به خرابی هايی که آمريکا از هيروشيما تا خاورميانه بوجود آورده، موعظه ميشود. اما در "اخبار آنسا" آمده است که طولانی ترين کف زدنها مربوط ميشود به قسمت "کن لواش"، که در آن يک تبعيدی اهل شيلی که در انگلستان زندگی ميکند، نامه ای به بازماندگان قربانيان يازده سپتامبر نوشته و گفته است که چگونه کودتای 11 سپتامبر 1973 در شيلی، که آمريکا از آن پشتيبانی کرد، دوره ای از تفوق شکنجه و مرگ را برای مردم اين کشور بهمراه آورد. ... اين فيلم يازده سپتامبر در فستيوال فيلم کانادا نيز، نمايش داده خواهد شد. ... سايت رسمی فيلم. ...تصاويری از فيلم


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved