-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, September 19, 2002

از قرار "پرزيدنت بوش"، "پرنسس ديانا" و "وينستون چرچيل" قوم و خويش دور هستند که اجدادشان را ميتوان تا قرن 15 در انگلستان رديابی کرد. محققين کمپانی myfamily.com که مرکزش در آمريکاست و اجازه رسمی انتشار مدارک اداره سرشماری انگلستان بين سالهای 1841 تا 1901 را روی اينترنت دارد، پی برده اند که اصل ونسب اين سه نفر به "هنری اسپنسر" اهل محلی بنام "بدبای" در "نورت امپتونشير" انگلستان بر ميگردد که بين سالهای 1420 تا 1478 زندگی ميکرده و با "ايزابلا لينکلن" ازدواج کرده است. يکی از دو پسر نامبردگان، بنام "ويليام"، رابطه بين چرچيل و ديانا، پرنسس ولز را که اسم وسط اش اسپنسر بود، بوجود می آورد. اسم وسط چرچيل هم لئونارد اسپنسر بود. ... دختر اولاد ديگر اسپنسر و لينکلن که اسمش "جان" بوده با "سر ويليام کوپ" ازدواج ميکند، و بعدها نوادگانشان به سرزمين جديد، آمريکا مهاجرت ميکنند. يکی از آنها، "ان ماربوری" است که در سالهای قرن 17 از "لينکلن شاير" انگلستان به ماساچوست آمريکا می آيد، و يکی از نوادگانش بنام "هاريت فی" با "جميز بوش"، جد جرج بوش ازدواج ميکند. ... "مجله سالن"
:: پس به اين صورت جرج بوش ميتواند ادعا کند که در بين فاميلشان، هم ميتوان افراد باهوش و سياستمدار پيدا کرد، و هم خوش قيافه و زيبا. ... البته از نقطه نظر تاريخی.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved