-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, September 28, 2002

زاکريا موساوی، 34 ساله، تبعه فرانسه، تنها کسی است که در ارتباط با حملات 11 سپتامبر در آمريکا رسما متهم شده است. او ميگويد که با القاعده ارتباط داشته اما در حملات سپتامبر گذشته نقشی نداشته است. جريان محاکمه او يکی دوبار با مشکل روبرو شده است. در اول کار، او با برکنار کردن وکلای مدافع اش، گفت که ميخواهد شخصا از خودش دفاع کند. اما بعد از آنکه در مقابل سئوال دادگاه خود را گناهکار اعلام کرد، رئيس دادگاه بدليل اينکه متهم با عواقب قانونی پذيرش اين اتهامات [حکم اعدام] آشنا نيست، دفاع او را نپذيرفت و گفت بايد برای خود وکيل مدافع بگيرد.
اما وقتی متهم اعلام کرده بود که خودش کار دفاع را بدست خواهد گرفت، رئيس دادگاه از وزارت دادگستری اشکرافت خواست تا يک نسخه از تمام پرونده های مربوط به اين قضيه را به سلول او منتقل کنند تا مورد مطالعه او قرار بگيرد. حالا معلوم شده که در آن زمان، 48 مدرک محرمانه نيز اشتباها در اختيار او قرار داده شده است. اين مدارک چند ماه پيش در سلول او پيدا شده است، اما خبرش تاکنون اعلام نشده بود... گاردين


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved