-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, September 04, 2002

Amadeo Modigliani | 1884-1920 | Dark Young Woman Seated in Front of a Bed | oil on canvas


يک نمونه از کارهای صورت آمادئو موديليانی نقاش ايتاليايی. تشخيص نقاشی های اين هنرمند به خاطر سبک خاص و منحصر بفرد او در کشيدن پرتره، کار مشکلی نيست، ... در آثار او، عناصری چون رنگ آميزی زمينه، جزئيات تصوير، و لباس ها و اشياء اهميتی ثانوی دارند. ... موضوع اصلی شخصيت فرد است. کاراکتر افراد نقاشی شده بطرز آشنايی از درون تابلو بيرون ميزند، و عليرغم سادگی خطوط و فرم ها، و سطح های بزرگ يک نواخت رنگ که در عين حال بسيار خوشايند و آراسته اند، شخصيت و حالات روحی مدل، بطرز سحرآميزی به تصوير در میآيد.
... زندگی و آثار amadeo modigliani
:: تفاوت و تيره و روشن بودن چشم ها در اين نقاشی، بيان تصويری اين مطلب است که فرد با يک چشم به دنيا مينگرد و با چشم ديگر در اعماق وجود خود سياحت ميکند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved