-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Sunday, September 01, 2002

مجله تايم، در شماره اخير خود، راجع به سخنرانی تازه رئيس جمهور ايران مطلبی نوشته است. "... معدود مسائلی هستند که خاتمی بيشتر از رويارويی با محافظه کاران از آن بدش بيايد، حتی در شرايطی که مخالفان سرسخت، با استفاده از قدرت اجرايی خود، آتوريته رياست جمهوری رفرميستی او را به يک کيسه بوکس تبديل کرده اند. او در مقابل کارشکنی های آنها، تاکنون حاضر نشذه بود علنا موضع گيری کند، البته تاکنون. روز چهارشنبه خاتمی، بطور بی سابقه ای، از کوشش های بی ثمر بيش از پنج سال گذشته خود برای مدارا با آنان فاصله گرفت، و انحصار قدرت دولتی را توسط محافظه کاران، با استناد به قانونی اساسی، به مقابله طلبيد. او به خبرنگاران گفت که قصد دارد لايحه ای به مجلس بفرستد و در آن مطابق با قانون، خواهان افزايش قدرت اجرايی رياست جمهوری شود. او همچنين گفت که محافظه کاران اجازه نداده اند که بتواند وظايف خود را بعنوان رئيس جمهور منتخب مردم جامه عمل بپوشاند، و تذکرهای مکرر او در باره نقض قانون اساسی با بی توجهی روبرو شده است. ... بگفته منابعی در تهران، خاتمی قصد دارد، در صورت استفاده شورای نگهبان از حق وتو، با اعلام رفراندم با آنها مقابله کند." ...متن کامل مقاله مجله تايم.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved