-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, September 28, 2002

تد کندی، بيل کلينتون و آل گور از جمله رهبران حزب دموکرات هستند که در برابر کوشش های کاخ سفيد برای حمله به عراق موضع گرفته اند. سه نماينده دموکرات مجلس نيز به عراق سفر کرده اند، و ميگويند جنگ بايد آخرين راه حل مسئله تلقی شود. ... اگرچه دموکرات ها خيلی دير از خواب بيدار شده اند، اما موضع گيريهای اخير ميتواند با اهميت باشد. بخصوص اينکه مخالفت های بين المللی نيز در اين مورد رو به افزايش است. ... ديروز تظاهرات بزرگی در لندن برعليه جنگ برگزار شد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved