-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, September 28, 2002

سخنرانی هفته پيش ال گور در سانفرانسيکو از جمله شديدترين موضع گيری هايی است که توسط سياستمداران آمريکا عليه سياست خارجی کاخ سفيد مطرح شده است. کانديد سابق رياست جمهوری از جمله گفت که بوش از حسن نيت کشورهای جهان در ابراز همبستگی با آمريکا که متعاقب جريان حملات سپتامبر بوجود آمد سوء استفاده کرده است و سلطه ترور و ارعاب بوجود آورده است. او گذشته از برخورد به پايمال شدن حقوق مردم آمريکا از عملکرد کاخ سفيد در افغانستان هم بشدت انتقاد کرد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved