-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Saturday, September 28, 2002

نوشتن يک کتاب مثل گذاشتن يک علامت روی سينه است که رقبا بتوانند راحت تر هدف گيری کنند. "جان ماکسول هاميلتون"


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved