-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Tuesday, October 01, 2002

چهل سال پيش، پنجم اکتبر 1962، اولين صفحه گروه انگليسی Beatles، به بازار آمد و به اين ترتيب مهم ترين واقعه هنری قرن پيش، مربوط به موسيقی پاپ بين المللی به ثبت رسيد. اين آهنگ love me do نام داشت، که آغازی بود در دگرگونی عميق روش زندگی و هنری نسل جوان آن دوره.
... شعرهای معروف گروه Beatles


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved