-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, October 25, 2002

با دستگيری دو مظنون که به گفته پليس شواهد زيادی آنان را به تيراندازی ها و قتل های سه هفته اخير واشنگتن مربوط ميکند، بسياری از گزارشات دستگاه های تبليغاتی و خبری آمريکا معطوف يک نکته شده، و آن اينکه "جان آلن محمد" 41 ساله، که عضو ارتش آمريکا در جنگ خليج فارس بوده، به اسلام گرويده است. در اين گزارشات، همچنين به اين مطلب اشاره ميشود که او در جريان مارش يک ميليونی که در سال 95 در شهر واشنگتن توسط گروه "ملت اسلام" برگزار شد، جزو ماموران حفظ نظم و امنيت بوده است. نتيجه گيری از اين گزارشات بديهی است، در اذهان اين سئوال طرح ميشود، او که واشنگتن را در طول اين مدت در رعب و وحشت فرو برد، آيا ربطی به جريان جهانی تروريسم اسلامی دارد؟
اين مطلبی است که نويسنده "روزنامه سالن" طرح کرده است. او در توضيح مطلب و برای پاسخ به اين سئوال ميگويد، در برنامه های تلويزيون صبح پنجشنبه، کانال فوکس دو عنوان را مرتبا طرح ميکرد، اول اينکه "محمد" و فرزند خوانده اش "مالوو" 17 ساله، هيچ ارتباط شناخته شده ای با "القاعده" ندارند. اما در عين حال تاکيد ميشد که عده ای ميگويند که آنها با هواپيما ربايان و مجريان حوادث يازده سپتامبر ابراز همبستگی کرده اند. ... در کانال های ديگر خبری نيز متخصصين مکررا در مورد احتمال چنين ارتباطی اظهار نظر ميکنند.
اما در حاليکه ما گيج و مفتون اين بحث شده ايم که آيا اسلام گرايی افراطی در اين مورد نقشی بازی کرده و در حال ارزيابی رابطه آنها با القاعده هستيم، ممکن است نکته ای را بدست فراموشی بسپاريم. بر اساس اکثر شواهدی که تاکنون در مورد "جان آلن محمد" جمع آوری شده، اگرچه هنوز کامل نيست، اما دلايل بسيارزيادی موجود است که فکر کنيم او همانقدر آمريکايی است که شيرينی "کيک سيب" آمريکايی است: يک فرد خشمگين و عصبانی، که دچار مرض روانی کنترل سرنوشت زندگی ديگران است، که تاکنون ابراز خشونت اش را تنها به همسران سابق و فرزندانش محدود کرده بوده، تا اينکه بالاخره راهی پيدا ميکند تا بتواند بقيه مردم را نيز مرعوب و متوحش کند.
بعبارت ديگر، تبليغات روی اعتقادات اسلامی او متمرکز شده، در حاليکه در بررسی سوابق او، سابقه زورگويی عليه اعضاء فاميلش، بيش از همه به ريشه های اين قضيه مربوط ميشود. و عليرغم اين،او همچنان اسلحه در اختيار داشته، و محدوديتی در اين باره برای او ايجاد نشده بود.
:: جان آلن 17 سال پيش به اسلام گرويده و سال پيش اسم محمد را برای خود انتخاب کرده است. او از دو ازدواج قبلی 4 فرزند دارد. ميگويد جوان همراهش که جاماکائی الاصل است، فرزند خوانده اوست ولی مدارکی در اين مورد ندارد.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved