-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, October 09, 2002

صحبت های "جری فال ول" دربرنامه تلويزيونی "60 دقيقه" سر و صدای زيادی راه انداخته است. البته در اين مورد، تاکنون واکنش رهبران مسلمانان در مورد کسی که پيغمبر اسلام را تروريست ناميده، در مقايسه با قبل محدودتر بوده است. گزارشی بی بی سی.
... فال ول يک کشيش آمريکايی است که بکرات دربرنامه های خبری ايستگاه های وسائل ارتباط جمعی آمريکا ظاهر ميشود. بعلاوه، او و "پت رابرتسون"، کشيش ديگری که درگذشته حتی کانديد رياست جمهوری آمريکا شده، يک برنامه تلويزيونی مستقل دارند و در مورد مسائل سياسی و اجتماعی بطور روزمره اظهارنظر ميکند. اين دو از سمبل های پيوند دين و سياست در آمريکا هستند. برای آشنايی بيشتر، کافيست به سخنان سال گذشته او در مورد حملات 11 سپتامبر مراجعه شود. او در توضيح ريشه حمله تروريستی سال پيش، بلافاصله بعد از وقوع اين حملات، اظهار کرد:
"من واقعا معتقدم که لامذهب ها، و کسانی که سقط جنين ميکنند، و فمينيست ها و همجنس گراها که فعالانه سعی ميکنند طرز زندگی متفاوتی را بسازند، ACLU، و تشکيلات "مردم پشتيبان راه آمريکايی"، و همه اينها که تلاش کردند تا آمريکا را سکولاريزه کنند، من انگشت ام را بطرف صورت آنها ميگيرم و ميگويم شما کمک کرديد که اين حادثه اتفاق بيفتد."
"فال ول" و همراه او "پت رابرتسون" واقعه يازده سپتامبر را بنوعی عدل و قضاوت الهی در مورد آمريکا معرفی کردند و گفتند که بخاطر اهانت و سرپيچی از دستورات خدا، بخاطر بيرون راندن خدا از مدرسه و جامعه، خدای بزرگ سپر حمايت اش را از روی سر ما برداشت و حادثه 11 سپتامبر بوجود آمد.
البته در پاسخ، بعضی از کسانی که مورد حمله قرار گرفته بودند، گفتند: ريشه اين تراژدی، به قضاوت الهی آنطور که "فال ول" مدعی است، ربطی ندارد. ريشه این واقعه را بايد در افراط گری و فناتيسم مذهبی افرادی چون خود "فال ول" جستجو کرد، که نفرت ترويج ميدهند، و حذف کسانی که مثل آنها فکر و زندگی نميکنند را در دستور کار خود قرار داده اند.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved