-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Thursday, October 31, 2002

مقامات مهاجرت آمريکا ازموضع خود کمی عقب نشستند و به دولت کانادا قول دادند که بعد از اين از شهروندان اين کشور که متولد عراق، ايران، سودان، سوريه، ليبی وچند کشور مسلمان ديگر هستند، موقع ورود به آمريکا عکس نميگيرند و انگشت نگاری نخواهند کرد. اما آنها ميگويند اگرچه مقررات کمی ساده تر شده، ولی اين حق را برای خود قائلند که اگر لازم ديدند، هر بازديد کننده ای را انگشت نگاری کنند و از آنها عکس بگيرند.
يک مقام آمريکايی به رويتر گفت، اگر کسی متولد تهران باشد و سی سال است به آنجا نرفته، احتمالا مسئله ای وجود نخواهد داشت. اما اگر در 6 ماه گذشته در تهران بوده، احتمالا مورد سئوال قرار ميگيرند. ...
متن کامل مقاله گاردين


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved