-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Friday, October 25, 2002

"اومبرتو اکو"، با مبانی "مدرنيسم سنتتيک"، تئوری های مربوط به اينکه "واقعی چيست؟" و "اصلی کدام است؟" را مورد سئوال قرار ميدهد. به اين فراز از کتاب " پاندول فوکو" توجه کنيد.
- "آقايان، من الان اين نوشته را به شما نشان خواهم داد. می بخشيد که از فتو کپی استفاده ميکنم. مسئله بی اعتمادی نيست. نخواستم که نسخه اصلی خراب شود."
- گفتم "ولی کپی اينگلف نسخه اصلی نيست. نسخه اصلی پارچه ای بوده است."
- پاسخ داد "وقتی که نسخه اصلی موجود نيست، آخرين کپی همان نسخه اصلی است."


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved