-->

رنگارنگ
homayoun makoui


Wednesday, October 30, 2002


سرنوشت مجسمه ونوس سايرينی قرار است امروز تعيين شود. اين مجسمه که از آثار تاريخی با ارزش ليبی است، در دوره ای که اين کشور مستعمره ايتاليا بود، از ليبی خارج شد و سالهاست که مقامات ليبی خواهان استرداد آن هستند. امروز قرار است که ايتاليايی ها که مشتری پروپا قرص نفت ليبی هم هستند، با بازگرداندن آن موافقت کنند. مشابه چنين اختلافی بر سر پس گرفتن آثار باستانی يونان است که انگليسی ها در اختيار دارند. يونان خواهان نمايش اين آثار در آتن، بمناسبت بازيهای المپيک آينده است.
اين مجسمه ونوس در اصل در منطقه cyrene بوده و به همين نام موسوم است. سايرن زمانی تحت سلطه يونان و سپس امپراطوران روم بوده است و هنوز بسياری از آثار تاريخی اش از پيش از مسيحيت موجود است. گويا مسيح نيز به اعتقاد پيروانش آخرين بار در سايرن ديده شده و معبد ونوس از شاهدان مصلوب شدنش بوده است.


... ARCHIVE

... LINKS

copyright 2002-05 | all rights reserved